Online English Course - Study with Movies (33 lesson)

After all, watching movies is supposed to be fun, right? So, how can you learn while having so much fun with the film? And more importantly, why should you learn English with movies instead of with textbooks?

GUIDELINES FOR LEARNING ENGLISH THROUGH MOVIES

(HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM)

 

Learning English through movies is an extremely interesting and effective method of learning. However, not everyone knows how to learn through movies properly instead of just plowing from one movie to another. Most students often have two main needs: finding effective learning methods and a list of movies to practice that are suitable for themselves. In this article, Ecorp will help you solve these two needs. From there, you can know where and how you should start learning English through movies.

(Học tiếng Anh qua phim là một phương pháp học cực kỳ thú vị và hiệu quả. Tuy nhiên không phải ai cũng biết học qua phim đúng cách thay vì chỉ cày hết phim này đến phim khác. Đa phần các bạn học thường có hai nhu cầu chính là tìm phương pháp học hiệu quả và danh sách phim để luyện tập phù hợp với bản thân. Trong bài viết này, Ecorp sẽ cùng bạn giải quyết hai nhu cầu trên. Từ đó, bạn có thể biết mình nên bắt đầu học tiếng Anh qua phim ở đâu và như thế nào.)

Principles to remember when learning English through movies

Basically, in order to learn English through movies to achieve optimal effectiveness, you will need to pay attention to the following principles:

  • Choose your favorite movies: You should choose movies that you are interested in and are willing to watch over and over again without getting bored. It could be a movie with interesting content, actors you admire,
  • Break up, study with short 3-minute segments: Breaking up the movie to practice will help you study more focused and in-depth while maintaining excitement.
  • Practice with short clips many times and combine vocabulary review to memorize: Remember to repeat the characters' lines many times until you are fluent to develop natural, fluent English speaking skills. run. Reviewing the words saved in the following videos is also essential for you to memorize and master how to use those words. If you don't review the vocabulary, you'll quickly forget what you've learned in the movie before you move on to the next movie.

The review process will help the knowledge you learn to enter the long-term memory area, and gradually become your natural reflex. As if it were your native language.

Những nguyên tắc cần nhớ khi học tiếng Anh qua phim

Về cơ bản, để việc học tiếng Anh qua phim đạt được hiệu quả tối ưu, bạn sẽ cần chú ý đến các nguyên tắc sau:

  • Chọn phim yêu thích: Bạn nên chọn những bộ phim mình thấy hứng thú và sẵn sàng xem đi xem lại nhiều lần mà không thấy chán. Đó có thể là bộ phim chứa đựng nội dung hấp dẫn, có các diễn viên bạn hâm mộ,… 
  • Chia nhỏ, học với đoạn ngắn 3 phút: Việc chia nhỏ bộ phim để luyện tập sẽ giúp bạn học tập trung và chuyên sâu hơn mà vẫn duy trì sự hứng khởi. 
  • Luyện tập với đoạn clip ngắn nhiều lần và kết hợp ôn tập từ vựng để ghi nhớ: Hãy nhớ nhại lại các lời thoại của nhân vật thật nhiều lần cho tới khi bạn nhuần nhuyễn để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh tự nhiên, trôi chảy. Việc ôn tập từ đã lưu trong các đoạn phim sau đấy cũng rất cần thiết để bạn ghi nhớ và thành thạo cách sử dụng các từ vựng đó. Nếu không ôn tập từ vựng, bạn sẽ nhanh chóng quên những gì đã học ở phim trước khi bạn chuyển sang học tiếp với phim tiếp theo.

Quá trình ôn tập lại sẽ giúp cho kiến thức bạn học được đi vào vùng trí nhớ dài hạn, và dần dần trở thành phản xạ tự nhiên của bạn. Như thể đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. 

Here are three reasons I believe it works, and why I recommend learning the language this way.

  • You’ll get to learn real English… not textbook English. The English you learn through textbooks or in ESL class is not what you’ll hear people say on the street. For example, in beginner English classes, you might have learned how to say “nice weather we’re having” or “it’s raining cats and dogs.” While these phrases are technically correct, we almost never say these in real life.

In contrast, the English spoken in movies is very natural. It’s also very close to what you’ll hear if you speak with native English speakers too. This will help improve your spoken English.

  • You learn English words in contextThis is one of my favorite aspects of watching movies. Let’s say that you like watching crime films (these are great!). After watching 10 or 20 movies, you’ll start to learn vocabulary related to the context, or subject, of crime.

Usually, when we learn words traditionally (e.g. in school), we study things like vocabulary lists. The problem with learning new words with vocabulary lists is that you can learn what words mean, but not where and how they are used.

For example, let’s say you learn the new word “detective.” From the dictionary, you’ll know what that it means “a person who investigates crimes”. But unless you use it, it can be easy to forget. It also doesn’t give you an idea where the word is used most frequently, and how it is used.

On the other hand, if you learn the word “detective” through watching crime films, you’ll know “detective” can mean many things. For example, it can be a title in front of a person (e.g. “Detective Beckett”). Or maybe it’s the noun referring to the job (e.g. he’s a detective). And maybe you’ll even hear things that will let you form opinions about the word (e.g. “you lousy detectives”).

This way, you won’t only learn what each word means, you will also know how it’s used.

Well, it’s all about how you say it. You know, things like your body language, your expressions (like a smile, a frown) and your tone of voice (like when you sound angry, or when you sound sad). As you can guess, the how is often more important than the what to English people.

Let me give you an example.

I’m sure that one of the first phrases you wanted to learn in English was “I love you.” But did you imagine that depending how you say it out loud, it can be very different?

“I love you” — You might hear this after two people (especially lovers) fight! One person may be trying to say to the other person “I really love you… why don’t you believe me!?”

“I love you” — A person might really want to say “I love you (and not anyone else…don’t worry!)”

“I… LOVE… YOU” — This might be a person saying “I love you” in a very loud voice… while trying to really confess their love!

“I LOVE YOU!!” — The person might be saying “I love you”… while they’re really angry!

If you hear these phrases out loud, they will make perfect sense to you!

Through observing actors in films, not only will you be able to learn new words, you will be able to understand how they are said. The characters might be sad, happy, surprised or angry. And you’ll understand this immediately.

01. Chú chó anh hùng


02. Kungfu Panda


03. Film Mom


04. All creatures big and small


05. Tangled


06. Corpse Bride


07. Fast and Furious 8


08. Kid interview The stars of Avengers


09. Hannah Montana


10. Game Show Avengers


11. Cinderella


12. Marvel Studios Avengers Endgame


13. Frozen


14. Frozen P.2


15. How to quit a gym membership


16. Friends


17. Friends Part 3


18. Avengers


19. Fairy Tail 01


20. All creatures big and small 2 - h


21. FRIENDS New season


22. FRIENDS New season 2


23. All creatures big and small 3


24. Headway 01


25. Headway


26. The old printer


27. The Old Printer 2


28. Tinkerbell and the Great Fairy Rescue


29. The Pink Bunny vs Doodie


30. Alice in wonderland


31. Alice in wonderland 2


32. Snow White and the Seven Dwarfs


33. Wuthering Heights