Online English Courses


Tips for improving English skills - Ecorp English

This course equips you with free tips for improving English skills. In particular, you are going to gain various helpful tips to enhance your Reading skills, Listening skills, Speaking skills and Grammar. For Reading skills, you need to pay ...

See Course

30 NGÀY RÈN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO THỰC TẬP SINH

Chương trình đào tạo và huấn luyện hoàn toàn miễn phí trong 30 ngày dành riêng cho các Thực tập sinh tại Tập đoàn Quốc tế Ecorp

See Course

Level 1 - Elementary Course 2021

The Elementary course is made of 29 lessons. In this course you will: Develop greater control of English grammar Learn and reach 1000 common vocabularies used in conversations Increase your vocabulary to cover subjects such as Get ...

See Course

ECORP - IELTS Foundation Online

     IELTS Foundation ONLINE   Target Band Score:  4.0 No. of Lessons:        25 Lessons    Course description: IELTS Foundation will focus on the fundamental aspects of the ...

See Course

ECORP - Pre-IELTS Online

IELTS PREPARATION COURSE PRE-IELTS ONLINE Target Band Score:  3.0 No. of Lessons:        18 Lessons                              Course ...

See Course

Online English Course - Study with Movies

After all, watching movies is supposed to be fun, right? So, how can you learn while having so much fun with the film? And more importantly, why should you learn English with movies instead of with textbooks?

See Course

HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC

Khóa huấn luyện chuyên sâu về kĩ năng kinh doanh và phát triển bản thân cấp độ nâng cao dành riêng cho nhân viên chính thức tại HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ ECORP

See Course

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU QUẢN LÝ KINH DOANH

Khóa huấn luyện chuyên sâu về kĩ năng kinh doanh,quản lý nhân sự, vận hành doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh và phát triển... dành riêng cho cấp độ quản lý tại HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ ECORP

See Course